Institut za umetničku igru

Opširnije informacije na sajtu Instituta: Institut za umetničku igru

Struktura studijskog programa

Studijski program osnovnih akademskih studija pod nazivom UMETNIČKA IGRA traje tri godine, odnosno šest semestara. Studijski program sadrži obavezne i izborne predmete u skladu sa zahtevanim standardom, odnosno obavezni predmeti čine 79,44% od ukupnog broja ESPB, a izborni 20.56%. Za svaki izborni predmet studentu je ponuđeno najmanje 2 predmeta. Studijski program je koncipiran prema kriterijumu izbornosti na sledeći način:

 • 32 obavezna predmeta (147 ESPB);
 • 2 izborna jezička predmeta;
 • 4 izborna bloka odnosno 8 predmeta;
 • Završni rad (7 ESPB).

Studijski program takođe ispunjava uslov u odnosu na tip znanja koje pruža predmet.

Čine ga sledeće grupe predmeta:

Umetnički predmeti52.86%
Teorijsko-umetnički predmeti30.00%
Društveno-humanistički predmeti17,14%

 

Program ima za cilj osposobljavanje studenata za samostalnu umetničku delatnost u oblasti visoko-profesionalne umetničke igre, umetničke i kulturne produkcije, kao i za kvalifikovan rad u kulturnim institucijama na poslovima umetničkog rukovođenja, upravljanja umetničkom produkcijom. Cilj studijskog programa je savladavanje umetničkih veština i metoda koje se primenjuju u određenim umetničkim postupcima u ostvarivanju visoko-umetničkih rezultata, a zatim i u procesima kulturnog razvoja, kao što je planiranje javnih kulturnih delatnosti i sl. Program ima za cilj da omogući studentima školovanje na višem akademskom nivou obrazovanja – diplomskim akademskim studijama.  Ishod procesa učenja je obrazovan student koji poseduje aktivna umetnička znanja, veštine i sposobnosti da obavlja javnu, kolektivnu i individualnu kulturno-umetničku delatnost.

Nastava na studijskom programu UMETNIČKA IGRA je interaktivnog karaktera, obavezno uključuje kreativne radionice, kao i baletski klas, podstiče studente na razmišljanje i kreativnost, samostalnost u radu i primenu stečenih znanja. Realizacija studijskog programa odvija se  i kroz mentorski rad. Studenti neposredno sarađuju sa predmetnim nastavnicima, praktično proveravaju stečena znanja u specijalizovanim salama, imaju priliku za ispoljavanje pojedinačne i timske kreativnosti i razvijanje kritičkog mišljenja i umetničkog izražavanja. Kvalitet nastavnog procesa obezbeđuje se kroz primenu sledećih nastavno metodičkih formi:

 • predavanja,
 • izvođenja praktičnih, stručno-umetničkih vežbi, kao i baletskog klasa
 • kreativne radionice,
 • izradu seminarskih i drugih stručnih radova i prezentaciju istih,
 • diskusiju između studenata i umetničko-nastavnog osoblja sa naglašenom razmenom mišljenja,
 • osposobljavanja studenata za rad po projektnom principu, kao i za timski rad,
 • obavljanja umetničke

Svaki predmet nosi određeni broj ESPB koji je  u skladu sa jedinstvenom metodologijom obračuna opterećenosti studenta. Takođe, svaki predmet ima 100 poena, od kojih u predispitnim obavezama student može da ostvari minimalno 30%. Ocene su usaglašene sa standardom (do 54 poena 5, od 55 do 64 poena 6, itd).

Svrha studijskog programa

Na ovom studijskom programu studenti će se obrazovati u pravcu holističkih pogleda na pojam i ulogu kulture kao i na kulturne diverzitete. Prilikom realizacije studijskog programa posebno će se negovati etička komponenta kulture i umetnosti. U tom smislu, ova Ustanova ima nameru da u svim oblastima koje obuhvata studijski program UMETNIČKA IGRA, obrazuje prepoznatljivog umetnika, stručno-umetničkog i kulturnog radnika, jednom rečju, visoko moralnu, duboko estetički orijentisanu, stručnu stvaralačku ličnost, koja će menjati praksu kulturnog života i uvek odabirati, upražnjavati i podržavati ono najvrednije što se pojavi na domaćoj i svetskoj kulturno-umetničkoj pozornici, pomno prateći  i koristeći ne samo opšte kulturne, nego i stručne i usko stručne informacije, za šta će biti osposobljen zahvaljujući svojoj akademskoj pismenosti i praktičnom umetničkom iskustvu stečenom tokom studija. Između ostalog, konkurentska prednost koju će student steći u toku nastave ogledaće se prevashodno u kreativnom pristupu umetničkom stvaralaštvu i traganju za  mogućim, pre svega originalnim rešenjima.  U skladu sa Statutom Fakulteta i odlukama Saveta Fakulteta, na predlog naučno-nastavnog veća Fakulteta, a radi ispunjavanja osnovnih ciljeva, osnovana je organizaciona jedinica Institut za umetničku igru kako bi se studenti osposobljavali za rad u polju umetničke igre. Shodno tome, studijski program je usklađen sa osnovnim ciljevima i zadacima ustanove.

Student koji završi studijski program UMETNIČKA IGRA (180 ESPB) je osposobljen za poslove u kulturnim institucijama koje produkuju ili neguju, ili oboje, kulturne, umetničke sadržaje u oblasti audiovizuelnih umetnosti i medija, menadžmenta umetničkih delatnosti, uključujući i visoko profesionalne i obrazovne, što praktično znači da će student moći da kombinovanjem umetničkih oblasti bude osposobljen da radi na poslovima baletskog igrača/balerine.  Tako obučeni studenti mogu da nastave školovanje na ovoj visokoobrazovnoj ustanovi na master akademskim studijama.

Suština ovog studijskog programa je stvaranje kadrova koji kulturu i umetnost shvataju holistički i duboko stručno, poštujući etičku komponentu podjednako imanentnu kulturi kao i ličnom umetničkom stvaralaštvu u polju umetničke igre.

Ciljevi studijskog programa 

Studijski program UMETNIČKA IGRA je namenjen studentima zainteresovanim i spremnim za proučavanje suštine, osnovnih odlika, načina, otvorenih pitanja, problema, i veština umetničke igre

 • Glavni cilj studijskog programa je da pruži savremena saznanja, intelektualni i emocionalni uvid i osposobi ga ne samo za svesno aktivno učešće u svim oblicima i vidovima umetničke igre, već i da ga stručno osposobi za kvalifikovano umetničko izražavanje sopstvenog talenta i umetničkog verovanja kroz igru ili koreografiju.
 • Dodatni cilj programa je da osposobi studente da znaju, razumeju i steknu veštinu da se početno i osnovno koriste novim, tehnologijama u organizaciji kulturnih delatnosti, kao i u samom individualnom umetničkom stvaralaštvu i mogućnostima njegovog prikazivanja. Pored navedenog, studijski program ima za cilj da na završnoj godini kao i na poslediplomskim studijama ponudi studentima specifična znanja i izbornu praktičnu obuku koja je neophodna za umetničko – stvaralački rad.
 • Poseban cilj studijskog programa je osposobljavanje studenata da razumeju lični doprinos stvaralačkim procesima kojima se postižu razvojni ciljevi kulture i umetnosti u polju umetničke igre. U tom smislu program obezbeđuje saznanja o originalnosti, umetničkim inovacijama, inovacionim procesima, nestandardnom kulturnom organizovanju, projektovanju, predlaganju novih umetničkih projekata i upravljanju njihovim ostvarivanjem. Ta saznanja omogućavaju studentima da nastave školovanje na poslediplomskim studijama UMETNIČKE IGRE.

Jedan od opštijih ciljeva programa je da osposobi studente da uz kompjutersku pismenost poseduju i znanje stranih jezika. Programom se otvaraju vrata studentima koji žele da nastave radnu karijeru u inostranstvu. Sekundarni cilj je da student bude osposobljen da vodi osnovne konverzacije kao i bazičnu elektronsko-poslovnu komunikaciju na nekom od jezika koji važi za strategijske (engleski, francuski, španski…). Razlog za ovo je jednostavan: univerzalnost umetničke komunikacije i savremeno prožimanje kultura, odnosno sposobnost pojedinaca da aplicira za pred-pristupne umetničko-kulturne fondove Evropske Unije kao pojedinac ili ustanova. Izuzetno značajan cilj studijskog programa UMETNIČKA IGRA takođe je, da korišćenjem određenih nastavnih metoda, osposobi studente za timski rad ili dalje usavršavanje u domenu koreografije.

Kurikulum

Studijski program rezultat je nastojanja da se na Fakultetu u najvišoj mogućoj meri ostvare savremeni evropski i svetski umetnički, stručni i pedagoški standardi i da se studentima omogući sticanje širokog i sveobuhvatnog stručnog i praktičnog znanja neophodnog za obavljanje poziva iz ove oblasti.

U skladu sa napred navedenim nastojanjima, kurikulum je usaglašen sa studijskim programima drugih visokoobrazovnih ustanova iz oblasti UMETNIČKE IGRE. Studijski program sadrži umetničke, teorijsko-umetničke i društveno-humanističke predmete, a koji se mogu razvrstati u pet osnovnih oblasti – društvenu-humanističku, klasičan balet, savremenu igru, baletsku pedagogiju i koreografiju.

Specifičnost kurikuluma studijskog programa UMETNIČKA IGRA ogleda se u dve činjenice. Prvo, u kurikulumu su zastupljeni strani jezici. Uzimajući u obzir razvoj globalnog tržišta rada, smatra se da je neophodno razviti i veštine komuniciranja  budućih diplomiranih umetnika u oblasti umetničke igre, kako bi bili osposobljeni za samostalan rad i stvaralaštvo i u virtuelnim ili realnim međunarodnim uslovima i timovima. Drugo, u kurikulumu su zastupljeni svi stručni poslovi i aspekti dramskih i audiovizuelnih umetnosti u tri oblasti – tradicionalnom i savremenom teatru, odnosno teatrologiji, zatim klasičnoj i savremenoj igri i baletu, te stručnom osposobljavanju umetnika za korišćenje novih tehnologija u stalnom interaktivnom odnosu umetnost – stvarnost. Pošlo se od stava da u ovim oblastima Srbija ima komparativnu prednost u odnosu na druge države zbog neiskorišćenog potencijala ljudskih umetničkih resursa, posebno u oblasti umetničke igre, i da u Srbiji ne postoji ni jedna visoko obrazovna ustanova koja  pruža neophodna stručna znanja iz oblasti klasične, savremene igre, koreografije ili baletske pedagogije.

Sadržaj studijskog programa će se neprekidno osavremenjivati, dopunjavati i usavršavati tokom nastavnog procesa, a u skladu sa standardima obezbeđivanja kvaliteta studijskog programa. Pravo studenta je da završi studije po studijskom programu koji važi u vreme upisa. Međutim, ako ni posle ponovljene godine ne ispuni uslov za upis naredne godine, nastaviće program po novom programu.

Studijski program sadrži obavezne i izborne predmete u skladu sa zahtevanim standardom, odnosno obavezni predmeti čine 79,44% od ukupnog broja ESPB, a izborni 20.56%. Za svaki izborni predmet studentu je ponuđeno najmanje 2 predmeta. Studijski program je koncipiran prema kriterijumu izbornosti na sledeći način:

 • 32 obavezna predmeta (147 ESPB)
 • 2 izborna jezička predmeta
 • 4 izborna bloka odnosno 8 predmeta
 • Završni rad (7 ESPB)

Studijski program takođe ispunjava uslov u odnosu na tip znanja koje pruža predmet.

Čine ga sledeće grupe predmeta:

Umetnički predmeti52.86%
Teorijsko-umetnički predmeti30.00%
Društveno-humanistički predmeti17,14%

Tabela 5. 1. Studijski program: Umetnička igra

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program prvog nivoa studija

R.brojŠifraNaziv predmeta

 

STip

 

Status predmeta

 

Časovi aktivne nastaveOstali časoviESPB
PVDON
PRVA GODINA

 

1OASUM01Istorija scenskih umetnostiIDHO41007
2OASUM02Uvod u pokret i slikuITUO31008
3OASUM03EstetikaIDHO21002
4OASUM04Engleski jezik 1IDHO12001
5OASUM05Savremena igra 1IUO12007
6OASUM06Klasičan balet 1IUO12007
7OASUM07Pokret i slikaIITUO31007
8OASUM08Engleski jezik 2IIDHO12001
9OASUM09Izborni jezik 1IIDHI12001
10OASUM10Savremena igra 2IIUO22007
11OASUM11Klasičan balet 2IIUO22007
12OASUM12Muzički obliciIIDHO31005
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija =64524P+19 V = 43

43×15=645

60
DRUGA GODINA

 

13OASUM13Režija baleta u operiIIITUO31007
14OASUM14Komparativna režijaIIITUO31007
15OASUM15Savremena igra 3IIIUO12007
16OASUM16Klasičan balet 3IIIUO12007
17OASUM17Engleski jezik 3IIIDHO12001
18OASUM18Izborni jezik 2IIIDHI12001
19OASUM19Osnovi koreografijeIIIUO31006
20OASUM20Teorija umetnostiIVTUO31005
21OASUM21Engleski jezik 4IVDHO12001
22OASUM22Savremena igra 4IVUO13006
23OASUM23Klasičan balet 4IVUO13006
24OASUM24Izborni jezik 3IVDHO12001
25OASUM25Produkcija umetničke igreIVUO21005
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija =64522P+21

V= 43

45×15=645

60
TREĆA GODINA
26OASUM26Savremena scenografijaVTUO32007
27OASUM27Muzička literaturaVDHO11002
28OASUM28Engleski jezik 5VDHO12001
29OASUM29Izborni jezik 4VDHI12001
30OASUM30Marketing umetničke igreVDHO21002
31OASUM31Izborni blok 1VUI22007
32OASUM32Izborni blok 2VUI22007
33OASUM33Izborni blok 3VITUI31006
34OASUM34Izborni blok 4VIUI23006
35

 

OASUM35Instalacije i performansVIUO41007
36OASUM36LibretoVIUO31007
37OASUM37Završni radVIUI0007
 Ukupno časova aktivne nastave na godini studija =63024P+18V= 42

42×15=630

60
Ukupno ESPB bodova180
Ukupno aktivne nastave (24+22+24)predavanja+(19+21+18)vežbe = 70*15 + 58*15

= 1050 + 870  = 1920  Predavanja = 54,68% Vežbe = 45,31%

Tabela 5.3  Izborna nastava na studijskom  programu

Naziv predmetaTipStatus predmetaČasovi aktivne nastaveESPB
PVDONSIRESPB
Predmeti izbornog bloka 1.
1OASUM31AKlasičan balet 5UI22007
2OASUM31BSavremena igra 5UI22007
Predmeti izbornog bloka 2.
1OASUM32AKoreografija 1UI22007
2OASUM32BUvod u metodikuUI22007
Predmeti izbornog bloka 3.
1OASUM33A

 

Koreografija 2UI31006
2OASUM33BMetodikaTUI31006
Predmeti izbornog bloka 4.
1OASUM34AKlasičan balet 6UI23006
2OASUM34BSavremena igra 6UI23006
 Izborni blok jezika 1.
1OASUM09AFrancuski 1DHI12001
2OASUM09BŠpanski 1DHI12001

 

 Izborni blok jezika 2.
1OASUM18AFrancuski 2DHI12001
2OASUM18BŠpanski 2DHI12001
 Izborni blok jezika 3.
1OASUM24AFrancuski 3DHI12001
2OASUM24BŠpanski 3DHI12001
 Izborni blok jezika 4.
1OASUM29AFrancuski 4DHI12001
2OASUM29BŠpanski 4DHI12001
Završni rad
1OASUM37Završni radUO0/007