Ana Spremić, Master

Magistar/Master:

Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, u toku.

Diploma:

Klavir sa metodikom praktične nastave, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, 2016.

Kontakt E-mail:

ana.spremic@iui.rs

Hobi:

Izvođačka umetnost, pedagoški i kreativan rad